semirom

تاریخ را مردانی می‌نویسند که شاید نمی‌دانند قهرمانان داستان‌هایشان زاده چه کسانی بوده اند..!

۲۴ دی ۱۴۰۱