پهلوشکن

#رسیدگی_به_روستاها روستاهای سمیرم در مسیر پیشرفت #لرکش #پهلوشکن #توسعه #عمران #روستا #پادنا_علیا

۲۰ تیر ۱۴۰۲