پنجره ملی خدمات هوشمند

با توجه به افزایش نیازهای مردم و همچنین پیشرفت و گسترش فناوری و تبدیل شدن آن به بخش حیاتی جامعه، دولت نیز در تلاش است تا با فراهم کردن بستر اینترنتی، خدمات مختلف خود را بدون نیاز به حضور مردم در ادارات به آن ها ارائه دهد. در نتیجه، بسیاری از خدمات وزارت ارتباطات و […]

۸ دی ۱۴۰۱