اداره کار رفاه و تعاون اجتماعی

گزارش بخش خبری ۲۰ بازگشت ۱۰۰ شرکت تعاونی به چرخه فعالیت #گزارش_خبری #اصفهان #بازتاب   “روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمیرم”    

۲۸ شهریور ۱۴۰۲