اداره کار تعاون و امور اجتماعی

آدرس جدید: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم : بلوار شهید سید حمید داودی، خیایابان شهید محراب آصفی، بوستان اول، جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   تلفن تماس: ۵۳۶۶۴۰۲۰  

۴ بهمن ۱۴۰۲