آزمایشگاه

تقدیرنامه بهرام سلطانی مدیریت آزمایشگاه دامپزشکی شهرستان سمیرم‌ در دو مرحله آزمون نمونه مجهول سرولوژی سال جاری حائز رتبه برتر استان گردیدند.   شایان ذکر است با توجه به امکانات کم آزمایشگاه سمیرم ایشان در طی دو بار سنجش سال ۱۴۰۲ رتبه برتر را در بین آزمایشگاه های استان به لحاظ فنی کسب نمود.   […]

۲۸ دی ۱۴۰۲