فرمانداری سمیرم
خانه
سیر مراحل صدور پروانه ساختمان در خارج از محدوده و حریم شهرها
سیر مراحل صدور پروانه ساختمان در خارج از محدوده و حریم شهرها
 
بطور کلی صدور پروانه ساختمانی در حریم شهرها با شهرداری ، در محدوده روستاها با دهیاری و خارج از موارد
یاد شده با معاونت عمرانی استانداری)به بخشداری ها تفویض اختیار شده است( می باشد و مراحل صدور پروانه
ساختمانی توسط بخشداری بشرح ذیل می باشد:
ارباب رجوع می بایستی جهت تشکیل پرونده و اخذ استعلامات ابتدا به بخشداری مراجعه نموده و مراحل زیر را
طی نماید.
1- اخذ نظریه کتبی از بخشداری منطقه مبنی بر اطمینان از واقع شدن ملک مورد تقاضا در خارج از محدوده و
حریم شهر )در صورتیکه در هر یک از محدوده های شهرداری واقع شود جهت دریافت پروانه ساختمانی می
بایستی به شهرداری مراجعه شود(
2- ارائه مدارک ذیل شامل:
الف( درخواست کتبی متقاضی
ب( فتوکپی سند مالکیت رسمی بنام متقاضی )یا وکالت محضری بنام متقاضی یا قولنامه عادی به همراه تنظیم فرم
تأئید مالکیت و یا تنظیم تعهد نامه محضری برابر فرم مربوطه(
ج( کروکی دقیق محل احداث.
د( در صورتی که نام متقاضی شرکت باشد ، فتوکپی آگهی ثبت شرکت ، در غیر اینصورت فتوکپی شناسنامه
متقاضی.
ه( فتوکپی موافقت اصولی یا پروانه تأسیس معتبر یا موافقت مراجع ذیربط جهت کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی
)توجه: احداث انبار و واحدهای مسکونی خارج از بافت روستاها و موارد مشابه ازارائه مدارک این بند مستثنی
می باشد(
و( استعلام و موافقت ادارات ذیربط در رابطه با احداث واحد مورد نظر شامل موافقت مدیریت جهادکشاورزی در
رابطه با تغییر کاربری زمین مورد ارائه ، همراه با تأیید کروکی –موافقت کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی-
موافقت محیط زیست در خصوص رعایت ضوابط زیست محیطی – نظریه ادارات منابع طبیعی و امور اراضی در
خصوص اسناد مالکیت زمین مورد ارائه و اداره راه و ترابری در مورد راههای بین شهری و رعایت حریم راه
روستایی – امور منابع آب در خصوص رعایت حریم رودخانه– مدیریت توزیع نیروی برق در خصوص رعایت
حریم فشار قوی - شرکت گاز در خصوص رعایت حریم لوله گاز – شرکت آب و فاضلاب در خصوص رعایت
حریم لوله آب و شرکت نفت در خصوص رعایت حریم لوله نفت و سایر ادارات ذیربط در صورتی که زمین
مورد نظر در حاشیه جاده و نزدیک به حریم تأسیسات ادارات مذکور واقع گردیده است.
ز( تکمیل فرم بازدید کارشناس بخشداری از محل با در نظر گرفتن ماده 4 آئین نامه
ح( موافقت سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه اجباری کارگران ساختمانی نسبت به میزان زیربنای درخواستی با
در نظر گرفتن میزان زیربنای قید شده در موافقت اصولی و پروانه تأسیس و ماده 4 آئین نامه.
3- ارائه دو سری کامل از نقشه های اجرائی ساختمانها شامل پلان معماری ، برش و نما ، جزئیات اجرایی فونداسیون
، ستونها ، تیرریزی و ... برای کلیه ساختمانها و نیز سایت پلان که کلیه نقشه ها به تأیید مهندس ناظر دارای پروانه
اشتغال بکار در خدمات مذکور رسیده باشد. )توجه: در سایت پلان می بایست قسمت های مسقف با هاشور
مشخص و اندازه گذاری کامل انجام شود. همچنین فاصله دیوار محوطه و ساختمانها با آکس راه نیز مشخص
شود( مجموع کل زیر بنای مسقف از سطح زیر بنای مندرج در موافقت اصولی یا جواز تأسیس و نیز از 252 سطح
کل زمین جهت یک طبقه و یا 502 سطح کل زمین جهت دو طبقه به بالا تجاوز نکند.
4- ارائه مدارک مهندس ناظر )فتوکپی پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ، فتوکپی مدرک تحصیلی(
5- ارائه فیش واریزی بنام عوارض خارج از محدوده
-6 کنترل و تطبیق مدارک مورد نظر و صدور پروانه احداث بنا
تاریخ به روز رسانی: 1397/11/23
تعداد بازدید: 2641
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شهرستان سمیرم میباشد.