فرمانداری سمیرم
خانه
وظایف فرمانداری

فرمانداریها بعنوان مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی در شهرستانها وظایف متعددی را عهده دار میباشند که از جمله این وظایف می توان تامین امنیت عمومی، برنامه ریزیهای اقتصادی، سازماندهی امور مربوط به صنایع و گسترش آنها و امور مربوط به اشتغال شهروندان، برگزاری انتخابات، نظارت بر تامین مایحتاج مردم ، نظارت بر کار ادارات به منظور حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین و ساری و جاری نمودن منویات دولت ، بهداشت عمومی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و گسترش مراکز آموزش عالی ، نظارت بر امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری و امور مربوط به ایاب و ذهاب عمومی و دهها وظیفه دیگر دارای اهمیت ویژه ای هستند و انتظار مسئولین و مردم از این سازمان انجام وظیفه به نحو احسن و اصلاح همه امور است و مشاهده هرگونه مشکلی در شهرستان با هر ماهیتی اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نگاهها را متوجه فرمانداری می کند و رفع مشکل را از آن انتظار دارند .

براساس مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 28/7/1377در زمینه وظایف و مسئولیتهای استانداران و فرمانداران، وظایف فرمانداران عبارتند از:

- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود. همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .

- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .

- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند .
- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی

ستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی

- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .

- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .

- برنامه ریزی، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره، کالا و ارز

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .

- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه

- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .

- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی

- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .


- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .

- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .

- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .

- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات .

- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .

- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .

- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .

- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله

- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .

- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات

- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .

- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .


- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .


- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .

- هدایت و هماهنگی فعالیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .

- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و ...

- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد

- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود

- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .

- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند

- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و درمحل خدمت حضور یابد.

- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .

- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند.

-کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .

- کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .

- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید.

- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.

- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسماً به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد.

بدیهی است دستگاهی با این همه وظایف گوناگون و پیچیده باید امکانات وسیعی برای توفیق در انجام وظیفه و جلب رضایت شهروندان در اختیار داشته باشد که امکانات مادی از قبیل لوازم اداری و وسایل پیشرفته ارتباطی از آن جمله است ، لیکن ضروری ترین نیاز اینگونه دستگاهها برخورداری از منابع انسانی کارآمد و با تجربه و آموزش دیده و با انگیزه می باشد.

شرح وظایف معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار:

- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت و فراهم نمودن موجبات اجرای صحیح آن

- مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصادی محلی

- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها
- نظارت در امر بهداشت به ویژه نسبت به بیماری های همه گیر و ناشناخته و اعلام فوری به استانداری و سازمان های مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین امر

- مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمان ها و انجمن های خیریه
- رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوطه و تسلیم گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شکایات شاکی باستثناء مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است

- تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت منطقه مأموریت

- کسب اطلاع درباره شخصیت های محلی

- تشویق و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری آنان در امور محلی

- سرکشی مرتب به کلیه بخش های واقع در حوزه مأموریت و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان بخش ها و روستا ها و کوشش در تأمین خواسته های آنان

- انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی،خبرگان،ریاست جمهوری،انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه مأموریت طبق قانون و آئین نامه های مربوط

- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی که در قانون مربوطه مقرر شده است

- انجام وظایفی که در قانون وظیفه عمومی به این پست محول شده است

- مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مربوطه

- انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشن های ملی و اعیاد مذهبی

- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیت های داخلی و خارجی از حوزه شهرستان و انجام تشریفات مربوط
بررسی امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

- گزارش وقایع شهرستان به استانداری و مقامات ذیربط

- اجرای وظایفی که در قانون نظام صنفی به عهده این پست گذاشته شده است

- نظارت عالیه بر کار مأموران دولتی به استثناء قضات،استادان و دانشیاران دانشگاه و افسران و درجه داران ارتش و

- بررسی و اظهار نظر در مورد نیازمندیهای مالی شورای اسلامی شهرستان و اقدام در تأمین آنها از طریق مراجع ذیربط
- تهیه گزارش و اظهار نظر در مورد انحلال شورای اسلامی

- مطالعه و بررسی وضع روستاهای تابعه از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازهای مالی شوراهای اسلامی

- اظهار نظر نسبت به مصوبات شورای شهر و پیشنهادهای شهرداری در مورد برنامه های عمرانی و نوسازی از نظر مالی و اعتباری

- مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی،اتوبوسرانی،تاکسیرانی و موسسات حمل و نقل

- ارشاد و راهنمایی شهرداری ها در مورد نظافت خیابان ها،معابر عمومی و جلوگیری از سد معبر و غیره

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار:

- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها

- بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها

- مطالعه و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار

- تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

- همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح

- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و

- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه

- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار

-
نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه

- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهرها

- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

-پیگیری امور مربوط به منازل سازمانیچ

-پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهرها

- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

- تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات

- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرها به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی استانداری در دستور کار قرار می گیرد.

وظایف بخشداران

بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش ، شورای اسلامی شهر و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود

بخشداری ها

الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

- اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش

- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری

- شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش

- شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی
- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

- سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی

- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد

- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

- تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش

- بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری

- پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش

- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی :

- رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشی از خانواده های مستمند و محروم بخش

- تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه

-پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش

- دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش

- برقراری ارتباط نزدیک با مئولین بخش

- تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش

- برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش

- بررسی نیازها و مشکلات روستائیان

- انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق

دفتر فرماندار

- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد

- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران

- راهنمایی ارباب رجوع

- جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان

- رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات

- پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه

- ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها

- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم

- دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت

- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

حراست

- پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل

- برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری

- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی

- هماهنگی با حراست استانداری

- همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان

- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است

- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح

- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده

- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات

- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها

- سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق

- شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق

- تشکیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها

دفتر سیاسی

- انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن

- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مکاتبه می شود

- طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری

- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی

- بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین

- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت

- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن

- پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و )

- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی

- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین

- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق

- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره

- کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص

- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه

- تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه

- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی

- تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات

- پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی

- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و

- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

روابط عمومی

- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری

- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری

- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین

- همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها

- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات

- همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی

- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری

- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه

- در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری

- همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان

- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری

- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق

- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

- تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق

- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق

- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق

- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق

- همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان

- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف

- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

ارزیابی عملکرد

- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن

- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم

- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه

- همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات

- بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای (یا کمیسیون) تحول اداری

- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم

- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم

- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد

- دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط

وظایف بازرسی

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف

- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات

- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه

- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه

- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط

وظایف پاسخگویی به شکایات

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد

- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

کارشناس اداری و مالی

- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی

- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها

- همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه

- تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز

- اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون

- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام

- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی

- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان

- انجام امور مربوط به انتقالات

- پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر

- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری

- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم

- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها

- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها

- رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد

- تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی

- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی

- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها

- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی

- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان

- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان

- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود

- پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید

- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری

- تهیه لیست کشیک کارکنان

- معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت

- تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات

- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه

- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان

- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری

- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

امور اجتماعی و انتخابات

- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان

- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه

- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها

- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی

- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

- بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها

- پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی

- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات

- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات

تهیه شناسنامه انتخاباتی

- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و کنترل انتخابات به فرماندار

- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم

- تکمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان

- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات کشوری در شهرستان

- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات کشوری

- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی

- تهیه گزارش از کارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشکلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه

- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

- دبیر جلسات شورای اجتماعی، شورای بهداشت، ‌شورای پشتیبانی سواد آموزی، کمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات

- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

تاریخ به روز رسانی: 1397/11/23
تعداد بازدید: 2966
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شهرستان سمیرم میباشد.